Colofon

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN Regio Cup

De Website bestaat uit verschillende Webpagina's die worden aangedreven door Regiocup.

De Regiocup Website wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert zonder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Uw gebruik van de Regiocup Website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen te wijzigen.

VERANDERING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Regiocup behoudt zich het recht om de voorwaarden, bepalingen en mededelingen volgens welke de Regiocup Website wordt aangeboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot kosten die worden geassocieerd met het gebruik van de Regiocup Website.

LINKS NAAR WEBSITES BEHEERD DOOR DERDEN

De Regiocup Website kan links naar andere Websites ("Gelinkte Sites") bevatten. De Gelinkte Sites zijn niet onder de controle van Regiocup en Regiocup is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gelinkte Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Gelinkte Site, dan wel wijzigingen of updates van een Gelinkte Site. Regiocup is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. Regiocup verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Regiocup van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde aan het gebruik van de Regiocup Website, garandeert u Regiocup dat u de Regiocup Website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag de Regiocup Website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de Regiocup Website of het gebruik en genot van de Globalcup Website van een andere partij wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via de Globalcup Web Sites materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.

GEBRUIK COMMUNICATIEDIENSTEN

De Regiocup Website kan bulletin board services, chat areas, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina's, kalenders, en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep. (collectief, "Communicatiediensten"), u gaat akkoord met het gebruik van de Communicatiediensten om alleen maar berichten en materialen die gepast zijn en die verbonden zijn met de betreffende Communicatiedienst. Als voorbeeld en niet als beperking, gaat u akkoord, dat wanneer u een Communicatiedienst gebruikt, u niet zult:
te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen noch op een andere manier de rechten van anderen (zoals rechten op privacy en publiciteit) schenden.
Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden enig ongepast, profaan, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.
Bestanden uploaden naar de website die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten of er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.
Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma's, die de werking van een ander's computer kunnen schaden, bevatten.
Goederen of diensten adverteren of te koop aanbieden of kopen van voor enig bedrijfsdoel, tenzij de Communicatiedienst zulke berichten toestaat.
Enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
Enig bestand downloaden geplaatst door een andere gebruiker van een Communicatiedienst, waarvan u weet of het aannemelijk is dat u behoort te weten, dat deze niet op deze wijze legaal gedistribueerd kan worden.
Toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of het etiket van de herkomst of bron van de software of ander materiaal dat het bestand, gekregen middels uploaden, bevat, falsificeren of wissen.
Een andere gebruiker in het gebruiken of genieten van de Communicatiediensten beperken of remmen.
Een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een betreffende Communicatiedienst schenden.
Oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.
Handelen in strijd met toepasselijk recht of wettelijke bepalingen.
Globalcup is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. Globalcup behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Globalcup behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

Globalcup behoudt het recht om naar Globalcup's eigen goeddunken op elk moment informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen geeft in een Servicedienst. Globalcup heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan Globalcup niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de Communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een Communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Globalcup woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van Globalcup.

Materialen geupload naar een Communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie- en/of verspreidingsbeperkingen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.


MATERIALEN VERSTREKT AAN Regiocup OF GEPLAATST OP EEN Regiocup WEB SITE

Globalcup beschouwt de materialen die u verstrekt aan Globalcup (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan een Globalcup Website of daarmee samenhangende diensten (collectief: "Inzending"), niet als eigendom. Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van de Inzendingen, geeft u Globalcup, en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw Inzending te gebruiken voor hun Internetbedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending; en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw Inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw Inzending, zoals hierin voorzien is. Globalcup is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar Globalcup's eigen goeddunken verwijderen.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw Inzending, garandeert u en bevestigt u dat u de houder bent van de rechten over uw Inzending of dat u er een wettelijke controle over uitoefent zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om uw Inzending te verstrekken, plaatsen, uploaden, toe te voegen of in te zenden.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE Globalcup WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. VERANDERINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE. Globalcup EN/OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE Globalcup WEBSITE. ER DIENT NIET TE WORDEN VERTROUWD OP ADVIEZEN DIE WORDEN ONTVANGEN VIA DE Globalcup WEBSITE VOOR HET NEMEN VAN BESLISSINGEN VAN PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIELE AARD EN U DIENT EEN TER ZAKE DESKUNDIGE TE RAADPLEGEN VOOR EEN OP UW SITUATIE TOEGESPITST ADVIES.

Globalcup EN HAAR LEVERANCIERS STAAN NIET IN VOOR DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, EN DE NAUWKEURIGEHID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS OPGENOMEN OP DE Globalcup WEBSITE, VOOR WELKE TOEPASSING DAN OOK. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN AL DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS GELEVERD 'IN DE HUIDIGE STAAT' EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. Globalcup EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN DE HAND MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN Globalcup EN/OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE TEN GEVOLGE VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS VOORTVLOEIEND UIT OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND HOUDEN MET, HET GEBRUIK VAN DE Globalcup WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE Globalcup WEBSITE OF DAARMEE SAMENHANGENDE DIENSTEN, HET VERLENEN OF HET NIET KUNNEN VERLENEN VAN DIENSTEN, NOCH VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS DIE VIA DE Globalcup WEBSITE WORDEN VERKREGEN OF DIE ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE Globalcup WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS Globalcup WEBSITE VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. AANGEZIEN SOMMIGE RECHTSSYSTEMEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT DE VOORGAANDE BEPERKING OP U NIET VAN TOEPASSING IS. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE Globalcup WEBSITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE Globalcup WEBSITE TE STAKEN.

SERVICE CONTACT: info@Globalcup.nl

BEEINDIGING/BEPERKING TOEGANG

Globalcup behoudt het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot de Globalcup Website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. ALGEMEEN Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, wordt deze overeenkomst beoordeeld volgens de wetten van de staat Washington, V.S. u stemt er hierbij onherroepelijk mee in dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de Globalcup Website, vallen onder de exclusieve jurisdictie en locatie van de staatsrechtbanken of federale rechtbanken van King County, Washington, V.S. Gebruik van de Globalcup Website is ongeautoriseerd binnen jurisdicties die niet alle regels van deze voorwaarden en bepalingen nakomen, met inbegrip van en zonder beperking deze paragraaf. U verklaart dat er uit hoofde van deze overeenkomst of het gebruik van de Globalcup Website geen samenwerkingsverband partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en Globalcup. Op de nakoming van deze overeenkomst door Globalcup zijn bestaand recht en juridische procedures van toepassing, en geen van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen doet afbreuk aan het recht van Globalcup om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, politie en justitie die verband houden met uw gebruik van de Globalcup Website of informatie die aan Globalcup is verstrekt of door Globalcup is verzameld met betrekking tot dat gebruik. Indien wordt bepaald dat enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperking, dan wordt die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, waarbij het resterende gedeelte van de Algemene Voorwaarden van kracht zal blijven. Deze Algemene Voorwaarden, tenzij hierin anders aangegeven, vormen de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en Globalcup met betrekking tot de Globalcup Website en deze overeenkomsten vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de gebruiker en Globalcup met betrekking tot de Globalcup Website. Een gedrukte versie van deze Algemene Voorwaarden en van iedere mededeling die in elektronische vorm is gedaan, is als bewijsmateriaal toelaatbaar in juridische of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze overeenkomst in dezelfde mate en overeenkomstig dezelfde bepalingen als andere bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en bewaard. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle daarmee verband houdende documenten opgesteld worden in het Engels.

KENNISGEVING INZAKE AUTEURS- EN MERKENRECHT:

De inhoud van de Globalcup Website is: Van en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.


HANDELSMERKEN

De namen van de hierin genoemde werkelijke bedrijven en producten kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn.

De hierin als voorbeeld genoemde bedrijven, organisaties, producten, mensen en gebeurtenissen zijn fictief. Het is niet de bedoeling, noch moet dit worden afgeleid, een associatie te maken met een echt bedrijf, organisatie, product, persoon of gebeurtenis.
Rechten niet uitdrukkelijk gegeven hier, zijn voorbehouden.

MEDEDELINGEN EN PROCEDURE VOOR HET INSTELLEN VAN VORDERINGEN INZAKE INBREUK OP HET AUTEURSRECHT

Krachtens Titel 17 van het Wetboek van de Verenigde Staten, Artikel 512(c)(2) dienen kennisgevingen betreffende een vermeende schending van het auteursrecht te worden gestuurd naar de daarvoor aangewezen vertegenwoordiger van de Serviceprovider. ER WORDT GEEN ANTWOORD GEGEVEN OP VRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DE VOLGENDE PROCEDURE. Zie Mededelingen en procedure voor het instellen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht.


Globalcup hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze verklaring privacyverklaring is van toepassing op de Globalcup Website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Globalcup Website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van uw Persoonsgegevens

Globalcup verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer. Globalcup verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

Er is ook informatie over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door Globalcup. Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en Website adressen. Deze informatie wordt gebruikt door Globalcup om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de de Globalcup Website.

Onthoud dat als u persoonsgegevens of persoonlijke gevoelige gegevens openbaart via de Globalcup openbare message boards, deze informatie verzameld en gebruikt kan worden door anderen. Noot: Globalcup leest geen van uw privé online communicaties.

Regiocup raadt u aan de privacyverklaringen van de Websites die u kiest te bezoeken vanaf Regiocup zodat u kunt begrijpen hoe die Websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. Globalcup is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op Websites buiten de Globalcup en aan Globalcup gerelateerde Websites.

Gebruik Persoonsgegevens

Regiocup verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Regiocup Website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. Globalcup gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf Globalcup en haar relaties. Globalcup kan ook contact met u opnemen via enquetes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.

Regiocup verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. Regiocup kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag Globalcup gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan Globalcup, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

Regiocup gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Regiocup houdt bij welke Websites en pagina's onze klanten bezoeken in Regiocup, om te bepalen welke Regiocup services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen Globalcup naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

Regiocup zal uw persoonsgegevens openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op Regiocup of de site; (b) om de rechten of eigendom van Regiocup te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Regiocup, of the het publiek te beschermen.

Gebruik van Cookies

De Regiocup Website gebruikt "cookies" om u te helpen de uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u Regiocup pagina's individualiseert, of u zich registreert bij een Regiocup site of services, zal de cookie Regiocup helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde Globalcup Website, zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde Globalcup kenmerken kunt gebruiken.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van Regiocup services of Websites die u bezoekt.

Veiligheid van uw Persoonsgegevens

Regiocup stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Regiocup stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Wijzigingen Verklaring

Regiocup zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Regiocup raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Regiocup uw informatie beschermt.